Vedtægter for Danske Kartofler

§ 1. Navn og hjemsted

Stk 1. Foreningens navn er Danske Kartofler.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

 

§2. Formål

Danske Kartoflers formål er at varetage medlemmernes fælles brancheinteresser bl.a. overfor danske og udenlandske myndigheder og andre organisationer samt at fremme produktion, afsætning og kvalitet af danske kartofler og kartoffelprodukter , herunder navnlig at

 • sikre gode rammebetingelser for sektoren - også i EU-regi;
 • sikre en fortsat kvalitativ udvikling af dansk kartoffelproduktion;
 • understøtte fremme af national og international afsætning af kartofler og kartof­felprodukter samt 
 • varetage administrationen af Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg.

 

§3 Medlemmer

Stk. 1.

Som aktive medlemmer kan optages

 • kartoffelavlere (avlermedlemmer),
 • registrerede danske virksomheder og organisationer, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med kartoffelproduktion, forædling eller afsætning (virksom­hedsmedlemmer).

 

Stk . 2.

Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages relaterede og/eller inte­resserede aktører, leverandører, sponsorer m.fl. Kontingentet for passive medlemmer vurderes individuelt og fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 3.

Begæring om medlemskab rettes skriftligt til Danske Kartoflers sekretariat og afgøres af bestyrelsen. Ved optagelse besluttes om det nye medlem tilknyttes avlergruppen, virk­somhedsgruppen eller gruppen af passive medlemmer ligesom medlemmets kontin­gentforhold fastsættes.

 

Stk. 4.

Medlemsskabet træder i alle tilfælde først i kraft, når medlemskontingentet er indbetalt.

 

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1.

Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 3 måneders varsel til ophør med ud­gangen af et kalenderår.

 

Stk. 2.

Udmeldelse sendes skriftligt til Danske Kartoflers sekretariat.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke længere opfylder betingel­serne for medlemskab, handler i strid med foreningens formål eller til skade for forenin­gen i øvrigt.

 

§ 5. Danske Kartoflers organer

Foreningens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, formandskabet, de af besty­relsen nedsatte udvalg og arbejdsgrupper samt sekretariatet.

 

§ 6. Afstemningsregler

Stk. 1.

Personvalg er skriftlige og finder sted på basis af skriftlige forslag. Øvrige beslutninger skal træffes skriftligt såfremt blot et stemmeberettiget  medlem kræver det.

Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de to personer, som har højst stemmetal.

Står stemmerne herefter lige foretages lodtrækning.

 

Stk.2.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmebe­rettigede medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningsopløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år i første kvartal.

 

Stk.2.

Generalforsamlingen afholdes på en passende lokalitet efter bestyrelsens beslutning, idet bestyrelsen for eksempel kan beslutte at generalforsamlingen afholdes ved et af virksomhedsmedlemmerne.

 

Stk.3.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel indeholdende oplysning

om, at såfremt et medlem ønsker at bringe et forslag til beslutning til generalforsamlin­gen, skal forslag fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest 14 dage før dagen, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4.

Foreningens årsregnskab samt eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmer­ne fra bestyrelsen via sekretariatet senest 7 dage før dagen, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

         a) Valg af stemmetællere

2. Beretning

3. Orientering om foreningens økonomi, herunder fastlæggelse af kontingent.

4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet skal være motiverede og indsendes skriftligt til sekretariatet senest 14       dage før generalforsamlingen.

5. Besættelse af posterne i bestyrelsen

          a) Avlergruppen. Generalforsamlingen godkender valg således:

              6 medlemmer indstillet af avlergrupperne (hvert år er 3 medlemmer på valg ).

              Valgene sker på den årlige generalforsamling.

              Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælger årsmøderne hvert år 1 suppleant per bestyrelsesmedlem.

 

          b) Virksomhedsgruppen. Generalforsamlingen godkender indstillingen fra virksomhedsgrupperne.

               6 medlemmer – indstillet af virksomhedsgruppen (hvert år er 3 medlemmer på valg).

               Ud over bestyrelsesmedlemmerne indstilles hvert år 1 suppleant per bestyrelsesmedlem.

 

Valgbare er tilstedeværende (medmindre særlige forhold eksisterer og tilsagn fra kandidaten foreligger) aktive medlemmer.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt 

 

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes når bestyrelsen beslutter det eller når mindst 35 % af avlergruppens eller 35 % af virksomhedsgrup­pens medlemmer fremsætter  motiveret anmodning  herom. En ekstraordinær general­forsamling indkaldes med samme varsel som en ordinær generalforsamling, har dags­orden fastsat af bestyrelsen og gennemføres efter samme principper som en ordinær generalforsamling .

 

Stk. 7.

Referatet fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter gene­ralforsamlingens afholdelse.

 

§8. Bestyrelsen.

Stk. 1.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift

 

Stk. 2.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer

 • 6 medlemmer udpeget af avlermedlemmerne
  • 1 repræsenterende stivelse
  • 1 repræsenterende stivelse/pulver
  • 2 repræsenterende  spise-konventionel
  • 1 repræsenterende lægge
  • 1 repræsenterende økologi
 • 6 medlemmer udpeget af virksomhedsmedlemmerne
  • 2 repræsenterende stivelse
  • 1 repræsenterende  proces
  • 2 lægge/eksport
  • 1 repræsenterende pakkerier

 

Stk. 3.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en for­mand (indstillet af avlergruppen) og en næstformand (indstillet af virksomhedsgruppen). Formanden skal være medlem af en lokalforening under Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen fastlægger på første møde efter generalforsamlingen endvidere sin forret­ningsorden og fastlægger herunder Danske Kartoflers repræsentation i råd, nævn, ud­valg, projekter og andre organisationer såvel nationalt som internationalt.

 

Stk. 4.

Såfremt bestyrelsen vurderer, at en produktionsgren  eller et område er underrepræsen­teret i bestyrelsen kan den supplere sig med en observatør uden stemmeret. En obser­vatør udtræder automatisk ved næstfølgende generalforsamling.

 

Stk. 5.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte denne finder det fornødent eller når et andet bestyrelsesmedlem anmoder skriftligt herom. Der afholdes som minimum tre bestyrelsesmøder årligt. Møderne indkaldes med 14 dages varsel.

 

Stk . 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst 6 medlemmer, herunder enten formand eller næstformand, er til stede.

 

Stk. 7.

Eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 9. Formandskabet

Stk. 1.

Formandskabet har ansvaret for foreningens daglige drift.

 

Stk. 2.

Formandskabet består af formand og næstformand samt endvidere sektorchef og landskonsulent, disse dog uden stemmeret.

 

Stk. 3.

Formandskabet mødes når formanden finder det fornødent eller når et af formandska­bets medlemmer anmoder herom. Møder kan afholdes pr. telefon . Møder indkaldes afsektorchefen - som hovedregel med 7 dages varsel

 

§ 10. Udvalg.

Stk. 1.

Bestyrelsen kan nedsætte  udvalg og arbejdsgrupper.

 

Stk. 2.

Ethvert udvalg og arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen arbejder i henhold til kommisso­rium og forretningsorden godkendt af bestyrelsen.

 

Stk .3.

Udvalg og arbejdsgrupper betjenes af sektorchef eller/og landskonsulent. Disse sikrer tilbagemelding til Danske Kartoflers formandskab og bestyrelse

 

§ 11. Sekretariat.

Sekretariatsbetjeningen af Danske Kartofler forestås af sektorchefen i samarbejde med landskonsulenten.

 

§ 12. Økonomi.

Stk. 1.

Danske Kartofler har selvstændigt budget og regnskab. Danske Kartoflers regnskabsår

følger  kalenderåret.

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen kontingenternes størrel­se for en 2-årig  periode. Der skal indstilles kontingentstørrelser for følgende medlems­grupper:

- aktivt medlem, avlergruppen

- aktivt medlem, virksomhedsgruppen.

 

Bestyrelsen i Danske Kartofler godkender budget og regnskab og fastsætter dermed Danske Kartoflers aktivitetsniveau.

 

Stk. 3.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlem­mer hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens dispositioner.

 

§ 13. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Disse kan meddele prokura.

 

§ 14. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen iht. § 6 stk. 2. Forslag til ved­tægtsændring skal være anført som punkt på dagsordenen.

 

§ 15. Opløsning.

Stk 1.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes af generalforsamlingen iht. §6 stk. 2. og når forslaget om opløsningens særlige baggrund og betydning har været anført på dagsor­denen.

For at være gyldig skal beslutningen bekræftes (med almindelig stemmeflerhed) af en ekstraordinær generalforsamling der skal afholdes mellem 2 og 4 måneder efter den generalforsamling, hvor opløsningen først besluttedes.

 

Stk. 2. Der kan ikke behandles ændringsforslag til denne § 15 på samme generalfor­ samling, som beslutter opløsning af foreningen .

 

Stk. 3.

Besluttes endeligt at foreningen opløses, forestår bestyrelsen som sin sidste opgave foreningens opløsning og nødvendige afregistreringer.

Eventuel formue  iforeningen udloddes ligeligt til foreningens medlemmer på ophørs­tidspunktet.

 

Således vedtaget på Danske Kartoflers stiftende generalforsamling i Billund den 02/08 2012.

Revideret på de ordinære generalforsamlinger i Billund den 30. januar 2013 og i Vings­ted den 30. januar 2014.