Vedtægter for Danske Kartofler

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Danske Kartofler.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

 

§ 2. Formål

Danske Kartoflers formål er at varetage medlemmernes fælles brancheinteresser bl.a. overfor danske og udenlandske myndigheder og andre organisationer samt at fremme produktion, afsætning og kvalitet af danske kartofler og kartoffelprodukter, herunder navnlig at

 • sikre gode rammebetingelser for sektoren – også i EU-regi;
 • sikre en fortsat kvalitativ udvikling af dansk kartoffelproduktion; understøtte fremme af national og international afsætning af kartofler og kartoffelprodukter, samt
 • varetage administrationen af Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg.

 

§ 3 Medlemmer

Stk. 1.

Som aktive medlemmer kan optages

 1. kartoffelavlere (avlermedlemmer),
 2. virksomheder og organisationer, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med kartoffelproduktion, forædling eller afsætning (virksomhedsmedlemmer).

Stk. 2.

Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages relaterede og/eller interesserede aktører, leverandører, sponsorer m.fl. Kontingentet for passive medlemmer vurderes individuelt og fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 3.

Begæring om medlemskab rettes skriftligt til Danske Kartoflers sekretariat og afgøres af formandskab (§9). Ved optagelse besluttes om det nye medlem tilknyttes avlergruppen, virksomhedsgruppen eller gruppen af passive medlemmer ligesom medlemmets kontingentforhold fastsættes. Sekretariatet fremsender skriftlig bekræftelse på medlemskab sammen med foreningens vedtægter og kontingent.

 

Stk. 4.

Medlemskabet træder først i kraft, når medlemskontingentet er indbetalt.

 

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1.

Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 3 måneders varsel til ophør med udgangen af et kalenderår.

 

Stk. 2.

Udmeldelse sendes skriftligt til Danske Kartoflers sekretariat.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, handler i strid med foreningens formål eller til skade for foreningen i øvrigt.

 

§ 5. Danske Kartoflers organer

Foreningens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, formandskabet, de af bestyrelsen nedsatte udvalg og arbejdsgrupper samt sekretariatet.

 

§ 6. Afstemningsregler

Stk. 1.

Personvalg er skriftlige og finder sted på basis af skriftlige forslag. Øvrige beslutninger skal træffes skriftligt, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem kræver det.

Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de to personer, som har højst stemmetal. Står stemmerne herefter lige, foretages lodtrækning.

 

Stk. 2.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningsopløsning, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

 

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes på en passende lokalitet efter bestyrelsens beslutning. 

 

Stk. 3.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel indeholdende oplysning om, at såfremt et medlem ønsker at bringe et forslag til beslutning til generalforsamlingen, skal forslag være motiverede og fremsættes skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før dagen, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4.

Foreningens årsregnskab samt eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmerne fra bestyrelsen via sekretariatet før generalforsamlingen.

 

Stk. 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere
 2. Beretning
 3. Orientering om foreningens økonomi og budget.
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet skal være motiverede og indsendes skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Besættelse af posterne i bestyrelsen
  1. Avlergruppen. Generalforsamlingen godkender valg således:

6 medlemmer indstillet af avlergrupperne (hvert år er 3 medlemmer på valg). Valgene sker på den årlige generalforsamling. Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år 1 suppleant per bestyrelsesmedlem.

 1. Virksomhedsgruppen. Generalforsamlingen godkender indstillingen fra virksomhedsgrupperne.

6 medlemmer – indstillet af virksomhedsgruppen (hvert år er 3 medlemmer på valg). Ud over bestyrelsesmedlemmerne indstilles hvert år 1 suppleant per bestyrelsesmedlem.

Valgbare er tilstedeværende (medmindre særlige forhold eksisterer og tilsagn fra kandidaten foreligger) aktive medlemmer.

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, og afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 35 % af avlergruppens eller 35 % af virksomhedsgruppens medlemmer fremsætter motiveret anmodning herom. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som en ordinær generalforsamling, har dagsorden fastsat af bestyrelsen og gennemføres efter samme principper som en ordinær generalforsamling.

 

Stk. 7.

Referatet fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8. Bestyrelsen.

Stk. 1.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer

 • 6 medlemmer udpeget af avlermedlemmerne
  • 1 repræsenterende produktion af kartofler til stivelse
  • 1 repræsenterende produktion af kartofler til proces
  • 2 repræsenterende produktion af konventionelt dyrkede spisekartofler 
  • 1 repræsenterende produktionen af læggekartofler 
  • 1 repræsenterende produktionen af økologiske kartofler

 

 • 6 medlemmer udpeget af virksomhedsmedlemmerne 
  • 2 repræsenterende produktion af kartofler til stivelse
  • 1 repræsenterende produktion af kartofler til procesindustrien
  • 2 repræsenterende produktion af læggekartofler
  • 1 repræsenterende produktionen af kartofler til spisekartofler

 

Stk. 3.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand (indstillet af avlergruppen) og en næstformand (indstillet af virksomhedsgruppen). Formanden skal være medlem af en lokalforening under Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen fastlægger på første møde efter generalforsamlingen endvidere sin forretningsorden og fastlægger herunder Danske Kartoflers repræsentation i råd, nævn, udvalg, projekter og andre organisationer såvel nationalt som internationalt.

 

Stk. 4. 

Såfremt bestyrelsen vurderer, at en produktionsgren eller et område er underrepræsenteret i bestyrelsen, kan den supplere sig med en observatør uden stemmeret. 

 

Stk. 5.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte denne finder det fornødent, eller når et andet bestyrelsesmedlem anmoder skriftligt herom. Der afholdes som minimum tre bestyrelsesmøder årligt. Møderne indkaldes med 14 dages varsel.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer, herunder enten formand eller næstformand, er til stede.

 

Stk. 7.

Eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 9. Formandskabet

Stk. 1.

Formandskabet har ansvaret for foreningens daglige drift.

 

Stk. 2. 

Formandskabet består af formand, næstformand bistået af landskonsulent.

 

Stk. 3.

Formandskabet mødes, når formanden finder det nødvendigt, eller når et af formandskabets medlemmer anmoder herom. Møder kan afholdes pr. telefon. Møder indkaldes af sekretariatet - som hovedregel med 7 dages varsel.

 

§ 10. Udvalg.

Stk. 1.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ad hoc arbejdsgrupper.

 

Stk. 2.  

Ethvert udvalg og arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen arbejder i henhold til kommissorium godkendt af bestyrelsen.

 

Stk. 3.

Udvalg og arbejdsgrupper betjenes af sekretariatet. 

 

Stk. 4.

Ethvert udvalg skal være repræsenteret med mindst ét bestyrelses- og sekretariatsmedlem. Disse sikrer tilbagemelding til Danske Kartoflers formandskab og bestyrelse.

 

§ 11. Sekretariat.

Sekretariatsbetjeningen af Danske Kartofler forestås af SEGES.

 

§ 12. Økonomi.

Stk. 1.

Danske Kartofler har selvstændigt budget og regnskab. Danske Kartoflers regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.
Generalforsamlingen godkender efter indstilling fra bestyrelsen ændringer i kontingentets størrelse for avlermedlemmer. Kontingentet for virksomheder fastsættes individuelt i en dialog mellem virksomhed og formand eller næstformand ud fra virksomhedernes størrelse og kartoffelerhvervets betydning for virksomheden.

 

Bestyrelsen i Danske Kartofler godkender budget og regnskab og fastsætter dermed Danske Kartoflers aktivitetsniveau.

 

Stk. 3.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens dispositioner.

 

§ 13. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Disse kan meddele prokura.

 

§ 14. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen iht. § 6 stk. 2. Forslag til vedtægtsændring skal være anført som punkt på dagsordenen.

 

§ 15. Opløsning.

Stk. 1.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes af generalforsamlingen iht. § 6 stk. 2., og når forslaget om opløsningens særlige baggrund og betydning har været anført på dagsordenen.

For at være gyldig skal beslutningen bekræftes (med almindelig stemmeflerhed) af en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mellem 2 og 4 måneder efter dén generalforsamling, hvor opløsningen først besluttedes.

 

Stk. 2. 

Der kan ikke behandles ændringsforslag til denne § 15 på samme generalforsamling, som beslutter opløsning af foreningen.

 

Stk. 3.

Besluttes endeligt at foreningen opløses, forestår bestyrelsen som sin sidste opgave foreningens opløsning og nødvendige afregistreringer.

Eventuel formue i foreningen udloddes ligeligt til foreningens medlemmer på ophørstidspunktet.

 

Således vedtaget på Danske Kartoflers stiftende generalforsamling i Billund den 02/08 2012.

Revideret på de ordinære generalforsamlinger i Billund den 30. januar 2013, i Vingsted den 30. januar 2014, i Vingsted den 3. marts 2016, i Vingsted den 5. februar 2018 og i Vingsted den 28. januar 2020.